Безсрочни влогове и сметки
Безсрочен влог 'Д Банк +'

Специална оферта


Внасяш, теглиш и пак печелиш!

"Търговска банка Д" Ви предлага безсрочен влог „Д Банк+”, с който имате възможност: D_Bank___deposit_new

 • гъвкаво и гарантирано да увеличавате доходността на Вашите средства в зависимост от вложената сума и нейния престой в Банката;
 • да теглите и довнасяте без ограничение суми, като лихвата се актуализира съобразно новия размер на влога по посочените по-долу размери;
 • да нареждате и получавате преводи без ограничение;
 • да управлявате средствата си чрез он-лайн банкиране.

Срок: безсрочен

Валута: BGN и EUR

Минимален размер: 100 лева или 50 евро


Годишен лихвен процент:

Валута

Лимит

Годишен %
до
31.05.2016

   Годишен %
от
01.06.2016*

Салдо в BGN към края на деня

от 0 до 10 000

0,80%

0,35%

от 10 001 до 25 000

0,85%

0,55%

от 25 001 до 75 000

0,90%

0,75%

над 75 001

0,95%

0,80%

Салдо в EUR  към края на деня

от 0 до 5 000

0,60%

0,30%

от 5 001 до 12 500

0,65%

0,50%

от 12 501 до 32 500

0,70%

0,70%

над 32 501

0,75%

0,75%

  * Посочените лихвени нива по безсрочен влог "Д Банк +" са одобрени за влизане в сила от 18.03.2015 г. и се прилагат от  22.05.2015г., съгласно чл. 41 от Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от "Търговска банка Д" АД.
  ** Посочените лихвени нива по безсрочен влог "Д Банк +" са одобрени за влизане в сила от 24.04.2015 г. и се прилагат от 27.06.2015г.. съгласно чл. 41 от Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от "Търговска банка Д" АД.

  Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на календарната година, както и при закриване на влога. Размерът на лихвата се определя според ежедневното салдо по влога.

  Необходими документи: Вашият документ за самоличност за разкриване и разпореждане с влога, а за упълномощено лице - и нотариално заверено пълномощно.

  Бонуси:
  1. Да използвате влога си като обезпечение при други сделки с Банката – кредити, овърдрафт и др.
  2. Без такси и комисиони за откриване, обслужване или закриване на влога.


  Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

  Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

  Харесва ли ви безсрочният влог "Д Банк+"
  Да, много ми харесва
  Не съм много сигурен
  Не ми харесват условията